• Политика за квалитет

  Раководството и сите вработени во компанијата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопјесе посветени напостојано унапредување на своето работење, пред се преку зголемување на продуктивноста... Повеќе

 • Лиценци

  Компанијата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје поседува лиценца за работа издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија (УП1 Бр. 11-291/12), врз основа наЗаконот заенергетика на Република Македонија. Повеќе

 • Историјат

  Компанијата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје започнува со работа на 27.11.2012 година, со седиште во Скопје и истата е дел од Групацијата Балкан Енерџи Груп. Повеќе

 • Заштита на животна средина

  Интегрирани еколошки дозволи

  Топланите Исток и Запад како индустриски капацитети спаѓаат во групата на големи инсталации за согорување со номинален топлински влез поголем или еднаков на 50 MW... Повеќе

За нас

Компанијата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје е најголемата компанија за производство на топлинска енергија во Република Македонија. Нејзините капацитети за производство на топлинска енергија служат за опслужување на корисниците со топлинска енергија во градот Скопје. Повеќе

Новости и Соопштенија