Горива кои се користат во процесот


Компанијата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје како гориво неопходно за добивање на топлинска енергија ги користи енергенсите природен гас и мазут.

 

Карактеристики на природен гас:

компоненетен состав изразен во [Мол %]: Метан 96,863
Етан 1,628
пропан 0,510
и-Бутан 0,079
н-Бутан 0,080
и-Пентан 0,016
н-Пентан 0,011
Хексан 0,005
Хептан 0,005
Азот 0,712
Јагленород диоксид 0,091
ВКУПНО (нормализирано) 100,00
притисок на гасот [bar]   45,376
температура (средна месечна) [оС]   7,663
густина при 20оС и 1,01325 bar [kg/m3n]   0,689
точка на роса [оС]   -20,901
долна топлинска вредност [kJ/m3n]   34019,377
 

Карактеристики на мазут:

калорична вредност – долна [МЈ/kg] 41,10
содржина на сулфур [%m/m] 0,97
содржина на кокс [%m/m] 9,0
содржина на вода, седименти [%в/в] 0,5
содржина на пепел [%] < 0,1
точка на палење [оС] 104,0