Инвестициски активности


Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје започна со реализирање на инвестициски активности планирани во 2016 година, а во согласност со Планот за инвестициски активности за 2016 година.