Извештај за 2020


ИЗВЕШТАЈ СО МЕСЕЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ИСПОРАЧАНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И АНГАЖИРАНА ТОПЛИНСКА МОЌНОСТ ПО КАТЕГОРИИ НА ПОТРОШУВАЧИ ЗА 2020 ГОДИНА