Извештај за 2021


ИЗВЕШТАЈ СО МЕСЕЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ИСПОРАЧАНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И АНГАЖИРАНА ТОПЛИНСКА МОЌНОСТ ПО КАТЕГОРИИ НА ПОТРОШУВАЧИ ЗА 2021 ГОДИНА