Извештај за 2022


ИЗВЕШТАЈ СО МЕСЕЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА И ПОТРОШЕН ПРИРОДЕН ГАС ПО ТОПЛАНИ

ЗА 2022 ГОДИНА