Ремонтни активности


Производство на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје започна со реализирање на редовните ремонтни активности планирани во 2016 година, а во согласност со Планот за ремонтни активности за 2016 година.