Сертификат ISO 9001:2015


Компанијата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје во декември 2017 година се здоби со меѓународниот Сертификат ISO 9001:2015. Овој сертификат е потврда дека Системот за управување со квалитет  на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје во целост ги исполнува барањата согласно меѓународниот Стандард ISO 9001:2015. Сертификатот е издаден од страна на сертификационото тело Quality  Austria.

Компанијата во декември 2020 година го помина процесот за ресертификација на Системот за управување со квалитет согласно барањата на меѓународниот стандард ISO 9001:2015. Со ова, од страна на сертификационото тело Quality – Austria, е продолжeна важноста на меѓународниот Сертификат ISO 9001:2015 кој го поседува компанијата.