Сертификат ISO 9001:2015


Компанијата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје во декември 2017 година се здоби со меѓународниот Сертификат ISO 9001:2015. Овој сертификат е потврда дека Системот за квалитет  на ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје во целост ги исполнува барањата согласно меѓународниот Стандард ИСО 9001:2015. Сертификатот е издаден од страна на сертификационото тело Quality – Austria.