Општо


Топлификациониот систем на град Скопје функционира централизирано, со пренесување на топлина од изворите (топланите) до корисниците. Топлоносител е хемиски припремена технолошка вода која се загрева на одредено температурно ниво и преку дистрибутивната мрежа се испорачува до становите. Преку топлоизменувачи – радијатори, топлинската енергија се пренесува во просториите на крајните корисници.