Извори на топлинска енергија


Изворите на топлинска енергија кои ги користи компанијата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје ги сочинуваат три топлани и тоа:

  • Топлана Исток, лоцирана во источната индустриска зона на градот, со инсталиран вреловоден капацитет од 279 MW (59%);
  • Топлана Запад, лоцирана во населбата Тафталиџе, со инсталиран вреловоден капацитет од 163 MW (35%) и
  • Топлана 11 Октомври, лоцирана во населбата Кисела Вода со инсталиран вреловоден капацитет од 28 MW (6%).

Вкупниот инсталиран вреловоден капацитет на топлинските извори изнесува 470 MW.

Слика 1: Процентуално учество на топлинскиот капацитет на секоја топлана во однос на вкупниот капацитет

Производните перфоманси на топлинските извори на годишно ниво ги карактеризира:

  • просечно производство на топлинска енергија: 550.000 (MWh) и
  • просечнa потрошувачка на природен гас: 60.000.000 (Nm3).