Гориво кое се користи во процесот


Компанијата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје како гориво неопходно за добивање на топлинска енергија гo користи енергенсот природен гас.

Карактеристики на природен гас:

компоненетен состав изразен во [Мол %]: Метан 96,863
Етан 1,628
пропан 0,510
и-Бутан 0,079
н-Бутан 0,080
и-Пентан 0,016
н-Пентан 0,011
Хексан 0,005
Хептан 0,005
Азот 0,712
Јагленород диоксид 0,091
ВКУПНО (нормализирано) 100,00
притисок на гасот [bar] 45,376
температура (средна месечна) [оС] 7,663
густина при 20оС и 1,01325 bar [kg/m3n] 0,689
точка на роса [оС] -20,901
долна топлинска вредност [kJ/m3n] 34019,377