Лиценца


Компанијата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје поседува лиценца за работа издадена од Регулаторна комисија за енергетика на Република Северна Македонија (УП1 Бр. 11-291/12), врз основа на Законот за енергетика на Република Северна Македонија (Службен весник на РМ, бр.16, од 10.02.2011 година и негови измени и дополнувања).

Лиценца за вршење на енергетска дејност Производство на топлинска енергија од страна на регулиран производител.