Организациска структура


Организациската структура на компанијата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје е прилагодена за извршување на регулирана дејност – производство на топлинска енергија, за која поседува лиценца за работа врз основа на Законот за енергетика на Република Северна Македонија.

Организационата структура е составена од шест Работни единици со вкупно 93 предвиден број на вработени.