Основни податоци


Име на компанијата: Производство на топлинска енергија Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје
Целосен назив на компанијата: Друштво за производство на топлинска енергија ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје
Адреса: ул. 515, Бр.6 СКОПЈЕ – ГАЗИ БАБА
Датум на основање:  27.11.2012
Единствен даночен број: 4043012512444
Матичен број: 6832938
Вид на сопственост: приватна сопственост
Сопственик: Друштво за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје
Тел. / Факс: 00 389 (0)2 5 514 140
П.Фах:  188
E-mail: contact@beg-proizvodstvo.com.mk
WEB страна: www.beg-proizvodstvo.com.mk